Erişilirlik

GEFCO Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz GEFCO TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş. (GEFCO), çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilermizin Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

GEFCO Kişisel Verileri sadece KVKK’ya uygun bir şekilde ve daha belirgin olarak ancak şu durumlarda işleyecektir:

  • sözleşmeden doğan ilişkilerin yönetilebilmesi amacıyla GEFCOmüşterilerinin veya tedarikçilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
  • GEFCO’nun faaliyetleri bağlamında mal teslimatının rotasını izlemek ve mal teslimatını takip etmek için kamyonlar ve sürücülerle ilgili konum belirleme verilerinin İşlenmesi,
  • Finansal muhasebe, bağımsız denetim, çalışanların bordro İşlemlerinin yapılması, vergisel amaçlı kayıt tutulması veya yürürlükteki tüm yasalara uyumlu bir şekilde kamu kurumlarına, emniyet kuvvetlerine veya GEFCO’nun  avukatları ya da serbest muhasebecileri gibi meşru ve yetkili Üçüncü Taraflara bilgi sağlanması
  • İşe alım işlemlerini yürütürken, fiziki ve makul güvenlik prosedürlerini uygularken, şirket içi anketler yapılırken,  İnsan kaynakları departmanı tarafından ilgili çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi.

 

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Kişisel Verileri Koruma Politikasın da belirtilmiştir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı:

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla elden edilen 3. Kişilere ait kişisel veriler, GEFCO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, GEFCO tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, GEFCO’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, GEFCO’nun ve GEFCO ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde GEFCO GRUP ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, 3. Kişilerden elektronik ve manuel ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Kişisel Verileri Koruma Politikası’nda  belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından GEFCO Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. GEFCO, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Tüm taleplerinizi Şirketimizin Küçükbakkalköy Mah. Defne Sokak No:3/7 Ataşehir-İstanbul adresine posta yoluyla ya da gefco@ hs01.kep.tr kep adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.